Friday, March 21, 2014

Celtic Warriors Adventures ft. Adrian Von Ziegler - Full Irish to English Translation


After the initial 'CODasGAEILGE' intro, the video starts by asking the question: "An bhfuil tú ullamh don sraith is fearr Ceilteach ar an idirlín? This means: "Are you (an bhfuil) ready (ullamh) for the best Celtic series (don sraith is fearr Ceilteach) on the internet (ar an idirlín)"
 The next line is "Fáilte go dtí eachtaí an Gael Ceilteach" meaning "Welcome (fáilte) to the adventures of (go dtí eachtraí) An Gael Ceilteach (the Celtic Gael)". So the name of our hero is 'An Gael Ceilteach', I chose this name as I thought it might have global appeal, and of course the aim of this series is to spread  the Irish language around the globe! I sometimes refer to him just as 'An Gael' (The Gael) or 'ár laoch' (our hero) in the videos.


Now our adventure begins. I will break down the subtitles sentence after sentence. Enjoy the translation and if you have any questions please feel free to ask here in the blog comments or on the video itself. I hope you find it useful and that it aids your spoken Irish. My aim is to make people be able to converse in Irish, so for now do not be too worried about grammar but just get a feel for the flow of the language. That is the key to speaking good Irish, it's all about flow, or as Bruce Lee said, "Be like Water"

1. An chéad lá den Earrach
   The first day of Spring

2. Lá breá.
    A fine day.

3. Spéir Soiléir gan puinn gaoithe.
    A clear sky without much wind.

4. Ní raibh morán le déanamh ag an nGael inniu.
    The Gael did not have much to do today.

5. Theastaigh uaidh a scíth a ligeant agus cúpla deoch a               bheith aige sa tigh tábhairne áitiúil.
    He wanted to relax and have a few drinks in the local pub.

6. Siúd leis an bóthar síar i dtreo an tigh tábhairne.
    Down the road he went towards the pub.

7. Ní bhíodh lá sa tseachtain ná go mbíodh babhta bruíne             istigh ann.
   There was not a day in the week where there wasn't a fight      going on it there.

8. Chuireadh ceann des na meisceoirí comhartha catha ar           aon fhear a sheas ina radharc.
   One of the drunks would take on any man who stood in            their view for a fight.

9. Níor chuir sé seo isteach nó amach ar an nGael.
    This did not bother the Gael at all.

10. Ní raibh aon duine chomh láidir agus chomh chróga leis         agus is minic a chuireadh sé deireadh le saolta fórsaí                 an namhad, ach sin scéalta a inseod duit lá éigin eile.
     There was nobody as strong or as brave as him and many a      time he would end the lives of the forces of evil, but                  those are stories I will tell you some other day.

11. Le ceart bhí an áit ciúin inniu.
      Actually the place was quiet today.

12. Folamh le fuar-boladh na meisceoirí ag lionadh an                  tseomra: an boladh ag neartú an t-am ar fad agus é ag               meascadh le teas diamhair na tine. 
      Empty with the damp smell of the drunks filling the room:  the smell getting stronger all the time and mixing with the  astonishing heat of the fire.

13. Sreabhadh teasa agus sreabhadh cacha ag teacht le chéile,       ach ba mhaith ab fhiú dul ann d'fhonn na pint breá a                 tharraingtí ann a shlogadh siar.
    Heat flow and faeces flow coming together, but it was              worth going there to swallow down the lovely pints that           would be pulled.

14. Bhí deoch uaidh go géar chun a scórnach thirim a                     fhliuchadh.
      He wanted a drink badly to wet his dry throat.

15. Theastaigh ó mo dhuine, a bhí ag caitheamh rópa duibh le       cochall timpeall a cheann, comórtas óil a bheith aige lenár       laoch.
      Your man wanted, who was wearing a black robe with a           hood around his head, to have a drinking contest with our       hero.

16. De ghnáth ní thabharfadh an Gael aon cheann ar iarratas        leadránaí, ach mar a dúirt níos luaithe, ní raibh faic le               déanamh ag an nGael inniu.
     Uusally the Gael would ignore the request of a waster, but       as I said earlier, the Gael had nothing to do today.

17. Mar sin ghlac sé leis an dúshlán.
      Therefore he accepted the challenge.

18. Dúirt an leadránaí go mbeadh siad ag ól deoch speisialta.
      The waster said they would be drinking a special drink.

19. "Stuiff ana láidir," ar seisean.
     "Very strong stuff," he said.

20. Ba chuma leis an nGael.
     The Gael didn't care.

21. Bhí tart air agus bhí a bholg ullamh d'aon saghas deoch.
     He was thirsty and his stomach was ready for any kind of        drink.

22. Leis sin thosnaigh an leadránaí 'babhta a haon' agus shlog        sé siar piúnt den "stuiff láidir".
      With that the waster started 'round 1' and he swallowed            down a pint of the "strong stuff".

23. Ina dhiaidh sin rinne an Gael mar a rinne mo dhuine.
   After that the Gael did as your man did (ie he also                     swallowed down a pint)

24. Ansin, d'ól an leadránaí piúnt eile agus d'fhreagair an               Gael trí phiúnt eile a ól siar é féin.
      Then, the waster drank another pint and the Gael                      responded by drinking back another pint himself.

25. Bhí an iomarca ólta ag an leadránaí.
      The waster had drank too much.

26. "Má ólann tú ceann amháin eile beidh an bua agat," ar              seisean
     "If you drink one more you will have the victory," he said.

27. Bhraith a cheann éadrom, ach theastaigh ón nGael an               "comórtas" seo a bhuachtaint.
      He felt light-headed, but the Gael wanted to win this                 "competition".

28. Mar sin, shlog sé síos ceann amháin eile.
       Therefore he swallowed down one more.

29. Bhí an stuiff níos troime ná mar a cheap sé.
      The stuff was stronger than he thought.

30. Sea, bhí ár laoch ar meisce anois!
      Yes, our hero was drunk now!

31. "Tá cuma an bháis ort," arsa an leadránaí.
      "You have the look of death on you," said the waster.

32. Agus le sin thit an Gael Ceilteach ina chnap, gan aithne,           gan urlabhra...
    And with that the Celtic Gael fell unconscious, without any      recognition or speech...

33. Dhúisigh an Gael an lá dár gcionn le ceann tinn.
     The Gael woke up the next day with a sore head.

34. Ní raibh aon ama aige a bheith ag iontamáil timpeall inniu.
     He had no time for fooling around today.

35. Go tapaigh d'athraigh se isteach ina chathéide agus rinne        sé cinnte go raibh faobhar (I spelt it 'faor'...this is wrong)          friseálta ar a chlaíomh.
     Quickly, he changed into his armour and made sure there        was a fresh sharpness on his sword.

36. Sea cinnte, bhí eachta dainséarach i ndán dó inniu.
      Yes certainly, there was a dangerous adventure in store            for him today.

Please donate to me here to help me make more videos. Thank you so much.